Informačný systém dopravy Lupus Misys-Car Geodetický a geografický softvér Kokeš Atlas

LUPUS

Ponúkame vám technické prostriedky a programové riešenie pre sledovanie prevádzky podnikových vozidiel v dvoch základných variantoch, líšiacich sa v metóde získavania údajov a pohybe vozidiel.

OFF Line: Prvý variant je založený na dávkovom spracovaní polohových údajov o pohybe vozidiel pomocou off-line jednotky LUPUS kontrol. To vyžaduje zásah obsluhy pri spracovaní údajov zaznamenaných v pamäťovej jednotke zariadenia. Obsluha musí v zvolených časových intervaloch preniesť pamäťovú časť zariadenia k čítacej časti zariadenia jednotky a zaznamenané údaje preniesť dátovým prenosom do osobného počítača. Tento variant je finančne menej náročný a nevyžaduje žiadne prevádzkové náklady okrem prvotnej inštalácie mobilných častí zariadenia vo vozidlách. Je postačujúci pre riešenie, od ktorého sa očakávajú kontrolné a analytické funkcie spojené s vyhodnotením pohybu a prevádzky vozidiel.
Všade tam, kde je potrebné mať v reálnom čase prehľad o polohe a stave vozidiel, sa uplatní druhý variant, ktorý podporuje on-line spracovanie polohových údajov.

Off-Line verzia:

Výhody off-line riešenia:
 • nízke obstarávacie náklady
 • jednoduchá obsluha
Hardware:
Mobilná jednotka MJ 9916 F (GPS prijímač, pamäťová jednotka a anténa):
 • automatický záznam trasy vozidla v zákazníkom definovaných intervaloch
 • registrácia neoprávneného vybratia pamäťovej jednotky z vozidla
 • režim služobné a súkromné jazdy s možnosťou obmedzenia súkromných jázd
 • funkcia nezávislá na obsluhe vodičom
 • zber a filtrácia GPS údajov
 • veľmi jednoduchá montáž, možnosť skrytej montáže
Software:
Kniha jázd
 • elektronická kniha jázd
 • evidencia vozidiel a vodičov
 • prehľad o čerpaní a spotrebe pohonných hmôt
 • spracovanie čerpaní PHM (z platobných kariet) – automatické párovanie záznamov o čerpaní z dátových súborov k trasám vozidiel, ručné párovanie čerpaní pre neidentifikované alebo zle spárované čerpania
 • kniha jázd rieši evidenciu jázd v súlade so zákonom o dani z príjmu
 • štatistické funkcie
elektronická kniha jázd elektronická kniha jázd prehľad o čerpaní a spotrebe pohonných hmôt
evidencia vozidiel evidencia vodičov
ON Line: Druhý variant je založený na použití on-line sledovacích jednotiek LUPUS. Tieto jednotky sú doplnené komunikačným modulom, odosielajúcim dáta o pohybe vozidla v reálnom čase do spracovateľského centra. Existuje niekoľko spôsobov obojsmernej komunikácie s riadiacim centrom. Najčastejší variant je založený na SMS správach služby GSM niektorého operátora mobilnej telefónie. Komunikáciu s centrom je možné realizovať aj prostredníctvom rádiového spojenia určeného pre rádiové siete alebo dátovou komunikáciou prostredníctvom 28 satelitov LEON (dátová satelitná komunikácia ORBCOMM). LUPUS on-line naviac je pomocou prídavných zariadení umožňuje komunikovať medzi vodičom a dispečingom pomocou textových správ alebo hlasom. Pri tomto variante je potrebné zahrnúť do celkovej ceny aj prevádzkové náklady na dátovú komunikáciu podľa cien zvoleného operátora mobilnej komunikácie.

On-Line verzia:

Výhody on-line riešenia:
 • nízke obstarávacie náklady
 • optimalizácia prevádzkových nákladov
 • okamžitá evidencia polohy a stavu vozidla
 • operatívne rozhodovanie pri riadení rozvozu tovaru alebo poskytovaní servisu
 • okamžité sledovanie prevádzkových údajov o vozidle
 • možnosť ovládať vybrané funkcie vozidla na diaľku
 • možnosť okamžitej informácie o narušení vozidla
 • možnosť sledovania trasy úniku ukradnutého vozidla
 • možnosť skrytej montáže vo vozidle pri skrytom sledovaní
Hardware:
 • Sledovacie funkcie prebiehajú bez účasti vodiča
 • Jednotku je možné nastavovať pripojením k PC alebo diaľkovo z dispečerského centra.
 • Možnosť na diaľku meniť a doplňovať funkcie jednotky.
 • Dovoľuje ľahko a rýchlo prispôsobiť systém aktuálnym prevádzkovým požiadavkám
 • Jednotka nevyžaduje žiadnu obsluhu
Software:
 • Aplikácia umožňuje na digitálnych mapových podkladoch Európy, ČR a SR zobrazovať aktuálny stav sledovaných vozidiel a predchádzajúcu prevádzku
 • Možnosť sledovania viacerých vozidiel na jednej obrazovke
 • Možnosť sledovania vozidiel pomocou mobilného telefónu
 • Aplikácia umožňuje cestu optimálne naplánovať a predbežne spočítať
 • Dohliada na dodržiavanie trasy a času jazdy a poskytuje dáta k vyhodnocovaniu jazdy

sledovanie vozidiel pomocou mobilného telefónu sledovanie vozidiel pomocou mobilného telefónu
dáta k vyhodnocovaniu jazdy