Informačný systém dopravy Lupus Misys-Car Geodetický a geografický softvér Kokeš Atlas

Geodetický a geografický software

Kokeš

Špecializovaný geodetický systém pre tvorbu, údržbu a využitie máp veľkých mierok
 • digitálna mapa so všetkými špeciálnymi kartografickými požiadavkami
 • vedenie popisných údajov k prvkom a objektom mapy
 • integrovaný zoznam súradníc
 • práca s viacero výkresmi a rastrami súčasne
 • úlohy inžinierskej geodézie vrátane klotoidických prechodníc
 • topologické a kontrolné operácie s bodovými a čiarovými prvkami výkresov
 • obojstranné prepojenie so systémami Microstation, AutoCAD, ARC/INFO a ďalšími
 • otvorené textové rozhranie pre zoznamy súradníc a výkresmi
 • pripojenie rôznych grafických zariadení (digitizéry, tlačiarne, plotre)
 • vstavaná kontextová nápoveda
Geodetický zber dát
 • dávkové spracovanie priamych meraní v teréne vrátane kódovánia
 • vyrovnanie geodetickej siete MNČ
 • interakčné geodetické a konštrukčné úlohy
 • spracovanie binárnych a farebných rastrov
 • výmenný formát digitálnej katastrálnej mapy - DKM
 • riešenie výškopisu v spolupráci s DMT ATLAS
 • automatická tvorba vrstevníc, rezy, kubatúry apod.
Aplikácia
 • priame prepojenie s databázami katastra nehnutelností
 • tvorba geometrických plánov
 • projektovanie pozemkových úprav
 • projektovanie komunikácií
 • riešenie vlastných úloh či nadstavieb pomocou integrovaného makrojazyka alebo programovacieho jazyka BASIC