Informačný systém dopravy Lupus Misys-Car Geodetický a geografický softvér Kokeš Atlas

ATLAS

Je software pre spracovanie výškopisných dát. To sú dáta, ktoré obsahujú údaje o polohe a tretí rozmer.
Ide o zameranie alebo projekt časti územia – terénu. Tam dáta obsahujú polohu (obvykle zameraných bodov) a nadmorskú výšku.

Pomocou DMT je však možné zpracovávať aj iné typy dát – k polohe priradiť namiesto výšky nameranú koncentráciu, hustotu alebo pravdepodobnosť výskytu a vytvárať tak modely napr. koncentráciu škodlivín, obsahov zložiek v horninách a pod.

Digitálny model terénu (DMT)

DMT, základ programového systému Atlas, umožňuje zpracovávať výškopisné dáta - textové súbory z geodetických zápisníkov, fotogrammetrie, Kokeša alebo z formátu Hydroinform.

Ďalší rozšírený vstupný formát je DXF (priestorové body, čiary, krivky nebo plošky - napr. digitalizované vrstevnice).
DMT je priestorová plocha, ktorá (podľa kvality zadania) kopíruje skutočný (zameraný) alebo projektovaný terén. Vzniká na základe zadaných 3D bodov, čiar a plôch, ktorými prechádza. Okrem nich sa dopočítava podľa matematických vzorcov tak, aby sa blížila skutočnosti – výpočet medzi zadanými bodmi nie je založený na lineárnej interpolácii, ale modeluje hladký „oblý“ terén. Tam kde je to na závadu, možno doplniť terénne hrany.
DMT Atlas zpracováva naraz až 40 000 000 bodov.